ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ 注册
ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ 登录
ᠳᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ 立案流程
ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ  ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ  ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠳᠥᠷᠢᠮ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ 自行审查是否有仲裁协议或者合同中的仲裁条款
ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ  ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ:ᠳᠥᠭᠦᠮᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ(ᠳᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠥᠷᠲᠡᠭ 50 ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠂ 50 ᠲᠥᠮᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ) 1᠂ 《ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ  ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 3ᠬᠣᠪᠢ 2᠂ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ  ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠂ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠯ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠲᠡ 3 ᠬᠣᠪᠢ 3᠂ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠂ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠳᠠᠰᠤᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 3ᠬᠣᠪᠢ 4᠂ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ 3ᠬᠣᠪᠢ 5᠂ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ(ᠳᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠥᠷᠲᠡᠭ 50ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ  ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ) ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠂ ᠳᠠᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠷ 5 ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ 准备仲裁的申请材料: 简易程序(争议金额在人民币50万元以下,含50万元) 1.《仲裁申请书》共3份 2.仲裁协议,合同文本及附件共3份 3.支持仲裁请求的票据,信函 ,材料,及与本案有关的证明材料,证明文件共3份 4.证据目录清单3份 5.当事人双方主题资格证明文件。 一般程序(争议金额超过人民币50万元)提交材料内容与简易程序相同, 除前第5项外,其他材料均提供5份
ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠳᠤ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ 到立案室提交申请材料
ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ 符合受理条件
ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠯᠦ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ 不符合受理条件
ᠬᠥᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠂ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠤᠭ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠷᠢᠳᠤᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ 受理案件,领取缴费通知,至财务室缴费或发送预缴款通知,通过银行划账,款到后予以立案
ᠬᠥᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ 不予受理
ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ 未在规定期间内缴费
ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ 符合受理条件
ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠯᠦ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ 不符合受理条件
返回顶部